TTV Hilversum Integriteit en Veiligheidsbeleid

Versie: 2023-11

Datum: 20-11-2023 1.2.1. Aangenomen op de ALV d.d. 21 september 2021 en herzien op de bestuursvergadering van 20 november 2023 (in afwachting van hernieuwde vaststelling op de eerstkomende ALV).

 

1.    Inleiding

Het is belangrijk dat organisaties waar leden en vrijwilligers actief zijn voldoende aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag. Om deze risico’s te beperken, is het zaak dat we als organisatie een actief en gedegen preventief integriteits- en veiligheidsbeleid hebben. Dit beleid wordt in het navolgende nader uitgewerkt.

 

2.    Kwetsbare groepen

Vrijwilligers bij TTV Hilversum werken in sommige gevallen met kwetsbare groepen mensen. Dit komt tot uiting in de volgende situaties:

 • Bij TTV Hilversum zijn vele minderjarige spelers aangesloten die op regelmatige basis training krijgen van meerderjarige trainers. Het risico op grensoverschrijdend gedrag is daarbij aanwezig gevoed vanuit de per definitie ongelijkwaardige relatie tussen trainer en speler.
 • Wij hebben spelers die dolgraag in selectieteams willen komen of in aanmerking willen komen voor speciale en aangepaste trainingen. Het risico op grensoverschrijdend gedrag is daarbij aanwezig omdat spelers voor het in aanmerking komen van deze selectie afhankelijk zijn van de trainer of begeleider.
 • Bij TTV Hilversum wordt veelvuldig training gegeven door trainers aan onze leden. Het risico op grensoverschrijdend gedrag is daarbij aanwezig gevoed vanuit de per definitie ongelijkwaardige relatie tussen trainer en speler.
 • Bij TTV Hilversum hebben we ook para-sporters die mogelijk door hun beperking moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen.
 • In aanvulling bestaat het risico op grensoverschrijdend gedrag in zijn algemeenheid daar waar leden onderling met elkaar sporten en omgaan, denk daarbij aan pesten, uitsluiting of seksueel overschrijdend gedrag.

 

3.    Integriteitsbeleid

Het beleid om de risico’s op grensoverschrijdend gedrag te beperken wordt gevormd door de volgende maatregelen:

 • Het integriteitsbeleid is uitgewerkt in een Integriteit en Veiligheidsbeleid dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering en aantoonbaar gemaakt middels een link op de website en is opgenomen in het handboek van de TTV Hilversum.
 • In het Integriteit en Veiligheidsbeleid zijn gedragsregels opgesteld die richting geven aan de wijze waarop vrijwilligers en leden om dienen te gaan met elkaar en met kwetsbare groepen.
 • Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld waar mogelijke situaties van grensoverschrijdend gedrag kenbaar kunnen worden gemaakt:
  • Hij/zij zorgt voor de opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag en biedt ze hulp en advies;
  • Hij/zij adviseert de melder omtrent mogelijke oplossingen: oplossingen in de informele sfeer, het starten van een klachtenprocedure richting het bestuur, het zoeken van een oplossing bij andere hulpverlenende instanties (bijv. mediation);
  • De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht;
  • De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd omtrent het integriteitsbeleid. Zijn/haar aanspreekpunt is de voorzitter van TTV Hilversum;
  • De vertrouwenscontactpersoon is geen lid van het bestuur en oefent geen functie uit binnen de sectie Tafeltennis en/of de technische staf of spelersbegeleiding.
 • De vertrouwenscontactpersoon werkt vanuit een door het bestuur vastgestelde beschrijving TVC13 “Taken en verantwoordelijkheden functionaris Vertrouwenscontactpersoon” dat is opgenomen in het handboek van de TTV Hilversum.
 • De vertrouwenscontactpersoon informeert de melder dat bij overtredingen zoals beschreven in het Reglement Seksuele Intimidatie van de NTTB (https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2022/12/Reglement-Seksuele-Intimidatie-uitgave-2022-12.pdf) ter zake naar Nederlands recht strafbare seksuele intimidatie moet het bestuur conform het Tuchtreglement van de NTTB aangifte doen bij de voorzitter van de NTTB Tuchtcommissie en wordt tevens aangifte gedaan bij de politie (Tuchtreglement NTTB artikel 19.1). (https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2022/12/Tuchtreglement-uitgave-2022-12.pdf)
 • Op onze website is een link te vinden naar de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB (https://www.nttb.nl/kenniscentrum/vertrouwenscontactpersoon/) voor het geval iemand in contact wilt komen met een vertrouwenscontactpersoon maar liever niet met iemand binnen onze vereniging.
 • Daarnaast kan er (eventueel anoniem) contact op worden genomen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Medewerkers van het Centrum Veilige Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar via website https://centrumveiligesport.nl/
 • Iedere vrijwilliger (trainers, bestuursleden en in het algemeen ondersteunende ouders) die werkt met kwetsbare groepen wordt actief op de hoogte gebracht van het Veiligheidsbeleid van de vereniging. Dit gebeurt bij het starten van het vrijwilligers werk én bij inschrijving van nieuwe leden.
 • Vrijwilligers die binnen TTV Hilversum op een officiële manier[1] samenwerken met kwetsbare groepen zoals hierboven aangegeven wordt gevraagd een VOG te overleggen. Deze wordt iedere 5 jaar vernieuwd. Deze VOG betreft de functieaspecten “belast zijn met de zorg voor minderjarigen (code 84)” en “belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten (code 85)”.
 • Er is een lijst aanwezig onder beheer van het bestuurslid Algemene Zaken die een overzicht geeft van de vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken en de vermelding van de referenties en de aanwezigheid van een geldig VOG.

 

4.    Gedragsregels integriteit

NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders[2] opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 

TTV Hilversum heeft de gedragsregels van het NOC*NSF één op één overgenomen met dien verstande dat TTV Hilversum de groep voor wie de gedragsregels zijn bedoeld heeft uitgebreid met de groep ‘spelers’.

 

Omdat de richtlijnen van de NOC*NSF tamelijk bestuurlijk zijn opgesteld, heeft TTV Hilversum een korte, overkoepelende gedragsrichtlijn opgesteld die is vermeld op de website:

 

De belangrijkste gedragsregels:

 • Iedereen is verantwoordelijk voor een fijne, veilige sportomgeving. Je bent een voorbeeld voor anderen!
 • Iedereen gedraagt zich hoffelijk, sportief en opbouwend naar andere spelers, begeleiders en trainers.
 • Iedereen respecteert het privéleven van sporters.

 

De complete lijst met gedragsregels luidt als volgt:

 

Een trainer, coach, speler of begeleider bij TTV Hilversum:

 

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.

Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

 

 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

 

 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.

Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

 

 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.

Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts-)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

 

 • RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER.

Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

 

 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.

Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,

om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

 

 • BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,

om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.

Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.

Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

 

 • IS VOORZICHTIG:

Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

 

 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

[1] Dit zijn naast de vertrouwenscontactpersoon zelf, vrijwilligers die opereren als trainer, lid zijn van het jeugd bestuur of door de club zijn aangesteld als coach.

[2] https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters