Start beleidsplan brengt open plekken in organisatie aan het licht

De luwte in tafeltennisactiviteiten in de laatste maanden heeft het bestuur de gelegenheid gegeven om een vliegende start te maken met het uitvoeren van het beleidsplan 2021-2023 “Verbinding als basis voor sportieve groei”, dat tijdens de laatste algemene ledenvergadering in oktober met algemene stemmen werd aangenomen.

Een nieuwe organisatie

De meeste aandacht is gegeven aan beleidsmaatregel 18: het opnieuw in kaart brengen van onze taken en verantwoordelijkheden. Dat heeft onder andere geresulteerd in het herdefiniëren van de bestuurs-portefeuilles en het opzetten of verduidelijken van een aantal commissies. Deze aanpassing van het bestuur is inmiddels merendeels zichtbaar gemaakt op onze nieuwe website.

Meest opvallende verschil is waarschijnlijk de oprichting van het Seniorenbestuur dat, in navolging van het al jaren succesvolle Jeugdbestuur, de belangen van de seniorentak sterker gaat vormgeven en vertegenwoordigen in het bestuur. We zijn er met deze hernieuwde opzet van de organisatie van overtuigd dat we de vereniging beter kunnen besturen: doelgerichter, transparanter en met meer waarborg voor de toekomst.

Nieuwe vrijwilligers

Bij de inventarisatie constateerden we dat voor de uitvoering van het beleidsplan en invulling van bestuurstaken meer handen en denkkracht nodig was. Daarom is er begin dit jaar een enquête onder de leden verstuurd met de vraag wie ons hierbij zou kunnen helpen. Op die enquête hebben een aantal leden zeer enthousiast gereageerd en deze hebben inmiddels voor een groot deel al terugkoppeling gekregen.

Zo zijn we bezig met het oprichten van de commissie sponsoring, het ontwikkelen van drie kernwaardes om onderlinge verbinding te versterken, zijn er gesprekken met een potentiële nieuwe voorzitter van de Wedstrijd Commissie Senioren (het oude wedstrijdsecretariaat), lopen er gesprekken omtrent de invulling van de commissie Sociale Evenementen, hebben we een arbitrage-coördinator kunnen vinden voor de spelregeldiploma’s en worden er stappen gezet ten behoeve van een intensievere samenwerking met de NTTB waarin we onze interesse hebben aangegeven om als steunpunt voor het nieuwe Regionaal TrainingsNetwerk (RTN) op te treden.

Maar we zijn er nog niet!

Ondanks de toestroom van nieuwe vrijwilligers en ondersteuning die bovenstaande al mogelijk maken blijven we op zoek naar de invulling van een aantal andere belangrijke rollen binnen de vereniging waarvoor we nogmaals jullie aandacht vragen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor onderstaande functies:

  • Een bestuurslid Communicatie & Sponsorzaken die de richting en inhoud van het beleid bepaalt en daarbij de samenhang tussen PR, Communicatie en Sponsorzaken zal behartigen. De drie kernwaardes en het nieuwe sponsorbeleid spelen daarbij een belangrijke rol.
  • Coördinator van de PR en Communicatie commissie die meedenkt over het PR en Communicatiebeleid en de uitrol daarvan voor zijn rekening gaat nemen.
  • Coördinator van Commissie Sociale Evenementen die zorg gaat dragen voor het bedenken en uitrollen van sociaal verbindende activiteiten.
  • Lid van de accommodatie commissie die samen met Tom Schimmel de planning en uitvoering van het onderhoud en de contacten met het Gymnasium verzorgt.
  • Een lid medische begeleiding in de Technische Commissie die de coördinatie en het aansturen van mentale en fysieke begeleiding waaronder voedingsadviezen kan vormgeven.
  • Secretaris van het Seniorenbestuur. Als secretaris denk je mee over de ontwikkeling van het seniorentafeltennis en maak je o.a. notulen van vergaderingen of bijeenkomsten.

Kom bij het team!

Zoals eerder aangegeven willen we nadrukkelijk melden dat er budget is voor kadervorming. Wat er zoal mogelijk is, kun je bijv. lezen op https://www.nttb.nl/opleidingen/. Op individuele basis kunnen we daar afspraken over maken.

Mocht je de behoefte voelen om het team te versterken en de vereniging een stap verder te brengen dan horen we dat graag! Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een berichtje aan voorzitter@ttvhilversum.nl. Doe dit alsjeblieft vóór eind maart dan kunnen we weer snel verder aan de slag.