Dinsdag 19 april: ALV, daarna vrijspelen

Komende dinsdag, 19 april, vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging (19.30 uur) plaats. Alle Hilversum-leden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Na de vergadering, die naar verwachting maximaal een uur zal duren, is er gelegenheid om een balletje te slaan.

De leden hebben inmiddels via de mail de jaarstukken en de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda

1. Opening, post en mededelingen

2. Notulen ALV 29 april 2015 (zie bijlage)

3. Bespreking jaarverslagen (zie bijlagen)

a. Algemene jaarverslagen

b. Financieel jaarverslag (decharge)

4. Akkoord verhoging contributie

5. Bestuursverkiezing (zie toelichting)

6. Commissies (bar, huisvesting, jeugdbestuur, lief & leed, sponsor, toernooien, kascommissie,)

7. Begroting 2016 ( zie bijlage 3b)

8. Rondvraag